Back to top

Integrem una nova cultura avaluativa

Integrem una nova cultura avaluativa

Els processos d'avaluació de l'alumnat han de seguir, ser coherents i INTEGRAR-SE en el procés d'aprenentatge. Aquests mètodes han de ser diversos i promoure la motivació, l'esforç i l'autoconeixement. Apostem per una avaluació bidireccional.  

El mestre/professor ha de reunir-se amb l'alumne abans de l'avaluació (l'alumne ha de conèixer què s'espera d'ell) i després de l'avaluació (qualitativament l'alumne ha de saber què ha après i què no per poder millorar el seu procés d'aprenentatge).

Els processos d'aprenentatge han d'incorporar d'una manera decidida una avaluació basada en la coavaluació i l'autoavaluació. TOTA avaluació ha d'incloure aquest tipus d'avaluació.

Introduir la codocència de qualitat com a dinàmica innovadora amb equips docents multidisciplinaris per tal d'afavorir l'atenció i l'estimulació a la diversitat via grups reduïts d'alumnes en un marc d'espais flexibles on l'acompanyament ha de formar part de la nova manera d'entendre l'avaluació.

Cal potenciar moments de trobada entre professorat per millorar la coordinació vertical i la coordinació horitzontal (encarada a treballar la interdisciplinarietat). Veiem necessari crear moments de reflexió, debat, creació i avaluació d'activitats entre el professorat. Veiem necessari fer el retorn d'aquesta avaluació a tots els agents educatius: professorat, alumnat, famílies... 

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers