Back to top

Perfil competencial de l'alumnat

Seguint amb el procés participatiu de construcció del nou model pedagògic, les famílies, els educadors i l'alumnat hem reflexionat sobre les finalitats del treball a l'escola en relació amb el perfil competencial que volem treballar-hi. En un món tan dinàmic, on els canvis se succeeixen de manera molt ràpida, ens cal saber oferir als infants i joves les eines i els pilars sobre els quals puguin construir amb èxit la pròpia personalitat i trobar el seu lloc al món. 

Aquests són els trets que volem treballar amb els infants i joves a les nostres escoles. Volem que cada dia, des de l'estar amb els petits i grans, sigui una experiència del futur que volem ajudar a construir.

Aprendre a conviure
 1. Apropar-se als altres i a les seves necessitat de forma respectuosa, acollidora i empàtica.
 2. Desenvolupar la sensibilitat i el compromís necessaris per esdevenir agent actiu de transformació social, orientat a la cura de les persones i del medi ambient, des de la consciència cívica i la defensa del bé comú.
 3. Desenvolupar el sentit de pertinença i vinculació a la comunitat més propera.
 4. Promoure la participació,  el respecte i la convivència en entorns de diversitat, fent present totes les veus i escoltant-les.
 5. Tenir criteris i actituds per ser ciutadà del món, descobrir l’actitud de servei com fonament de la comunitat i valorar la interdependència dels uns amb els altres.
 6. Utilitzar el diàleg i la mediació com a estratègies que fomenten la cultura de la pau.
Aprendre a conèixer
 1. Ser responsable del seu aprenentatge, amb autonomia i autoregulació, que el predisposi a tenir actitud d’aprenent al llarg de la vida.
 2. Desenvolupar la curiositat i la capacitat de pensar per ell mateix de forma crítica i creativa, fent preguntes significatives.
 3. Tenir unes bases sòlides de coneixement, que sàpiga crear-ne de nou i que en gaudeixi.
 4. Adquirir estratègies d’aprenentatge i de coneixement per aprendre a aprendre des de l’esforç individual i la interacció col·laborativa amb els altres.
 5. Ser capaç d’analitzar, seleccionar, ordenar, sintetitzar, contrastar i generar informació complexa amb rigor.
Aprendre a ser
 1. Comprendre la construcció de la pròpia identitat personal com un procés dinàmic.
 2. Descobrir-se com a subjecte de dret i deures vers els altres i la comunitat.
 3. Conèixer i aprendre a gestionar les pròpies capacitats, les emocions i els àmbits de creixement personal.
 4. Desplegar el propi potencial, basat en un creixement harmònic i en l’equilibri personal.
 5. Tenir eines i criteris per prendre decisions, de manera crítica i constructiva,  i assumir-ne la responsabilitat.
 6. Tenir la fortalesa interior necessària per assumir nous reptes i desenvolupar la capacitat de resiliència.
 7. Sentir-se feliç, estimar la vida i admirar-ne la seva bellesa.
 8. Integrar i viure amb autenticitat valors que humanitzen la persona i la societat, inspirats en el camí de Jesús de Natzaret, a l’estil de Maria i Marcel·lí Champagnat.
 9. Valorar l’amor al treball, el gust per la feina ben feta, l’esforç, la constància i la superació personal com a fonaments per a la construcció del seu projecte de vida.
 10. Copsar el sentit transcendent de la vida, la connexió amb un mateix, els altres i la natura, a través de la interioritat i l’espiritualitat.
Aprendre a fer
 1. Transferir i aplicar els aprenentatges en diversos contextos i situacions.
 2. Desenvolupar una mirada positiva i comprensiva davant l’error propi i dels altres, com a font d’aprenentatge.
 3. Saber trobar temps de silenci i reflexió personal per interioritzar els aprenentatges.
 4.  Viure els reptes de manera positiva i respondre-hi amb flexibilitat, cercant solucions creatives i alternatives.
 5. Saber treballar en equip, cooperativament i amb corresponsabilitat.
 6. Comunicar-se eficaçment en diversitat de contextos i amb diferents llenguatges.
 7. Desenvolupar la capacitat de lideratge de manera constructiva.
 8. Fer un ús ètic i responsable dels recursos (tecnològics, mediambientals, etc.).

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers