Back to top

Model pedagogic

MODEL PEDAGÒGIC

Els equips FITA tenen encomanada la missió de definir el model pedagògic de cada un dels cicles i/o etapes que s’estableixin. En aquesta tasca es tindran en compte les propostes que ha fet arribar la comunitat educativa i els principis sobre els quals es vol construir.

El model pedagògic ha de considerar elements com l’organització dels continguts, les metodologies, la distribució horària o els espais d’aprenentatge.

D’una altra banda, per ser fidels al nostre propòsit i a la nostra identitat, s’han de potenciar aspectes com la perspectiva dels drets dels infants, l’educació per al desenvolupament, l’orientació vocacional, la inclusió educativa o el treball competencial, entre d’altres.

El disseny del model pedagògic de cada cicle/etapa ha de determinar 

 • Organització continguts – currículum (interdisciplinarietat) 
 • Metodologies (criteris i opcions) 
 • Distribució horària (flexibilitat) 
 • Espais d’aprenentatge (disseny)
 • Recursos didàctics i tecnologia 
 • Avaluació (instruments, tipus d’avaluació, metacognició, etc.) 
 • Rol de l’educador. Interacció entre educadors. Co-docència 
 • Comunitats aprenentatge (alumnat, famílies, educadors, entorn).

El model ha de potenciar: 

 • Perspectiva dels drets dels infants
 • Evangelitzar-pastoral-SER-interioritat-vocacional
 • Educació per al desenvolupament (cultura de pau, sostenibilitat econòmica, medi ambient, gènere, interculturalitat, drets humans)
 • Treball competencial, aprenentatge significatiu, pensament crític, cultura del pensament. Intel·ligències múltiples. Diverses maneres d’aprendre
 • Inclusió educativa, atenció a la diversitat, personalització
 • Convivència, resolució de conflictes, valors democràtics
 • Aprenentatge de llengües estrangeres (projecte lingüístic)

El model ha d’integrar i globalitzar en els centres experiències que ja tenim endegades de manera més o menys dispersa i que fomenten l’expressat al punt anterior: 

 • Emprenedoria 
 • AICLE 
 • Filosofia per infants i joves 
 • Treball per projectes 
 • Treball competencial 
 • Educació emocional 
 • ü  Interioritat (el Bon dia) 
 • Ambients d’aprenentatge (infantil) 
 • Aprenentatge i servei 
 • Escola verda – Cura i respecte pel medi ambient 
 • Tutoria individual i grupal 
 • Itinerari d’orientació vocacional 
 • Aprenentatge basat en problemes 
 • Aprenentatge cooperatiu 
 • Rutines de pensament 
 • Ús de tecnologia 
 • Mediació

 

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers