Back to top

La xarxa d’escoles que volem

LA XARXA D’ESCOLES QUE VOLEM

El món en què vivim està caracteritzat per la velocitat dels canvis, la immediatesa i la liquiditat de la realitat, entre d’altres aspectes. Les escoles maristes eduquem per a un demà en constant transformació que requereix el coneixement de continguts, una gran capacitat d’adaptació, flexibilitat, treball en equip, i un pensament crític, creatiu i emprenedor. Calen persones íntegres capaces d’interactuar en contextos d’internacionalitat, de multiculturalitat, d’interreligiositat; de treballar amb problemes complexos, transversals i multidisciplinaris; de desenvolupar-se amb eficàcia en entorns altament tecnològics. Aquest context genera la necessitat d’adaptar-nos-hi creativament al mateix temps que també som part d’aquest procés de canvi.

El que presentem aquí són els trets definitoris de l’acció educativa de les escoles maristes a què ens ha de menar el projecte Maristes Xarxa Innovació en els propers anys. Aquests trets, doncs, ens donen la visió del que volem aconseguir.

La definició d’aquests punts s’ha fet a partir de l’escolta dels nous coneixements en àmbits relacionats amb l’aprenentatge i l’educació, la nostra pròpia tradició pedagògica, les aportacions de tota la comunitat educativa marista de Catalunya suggerides a través del procés participatiu, les experiències reeixides a la xarxa marista, la reflexió pedagògica compartida amb els membres dels equips que lideren el procés d’innovació als centres i el diàleg intens amb experts en l’àmbit educatiu.

D’altra banda, podem dir que aquests trets definitoris són l’actualització i l’evolució de les orientacions que han guiat la pràctica educativa de les escoles maristes en els darrers anys i que van quedar recollides al document «Metodologia Educativa Marista» (2003).

El resultat referma els punts forts de la nostra manera d’educar i, alhora, assenyala noves direccions que ens permetran créixer i avançar per respondre millor a la missió educativa que ens és pròpia. A partir d’aquí desenvoluparem línies i propostes d’acció concretes que ens permetran apropar-nos a l’horitzó que hem dibuixat.

En el redactat hem mantingut la repetició d’algunes idees que considerem fonamentals. D’aquesta manera, una lectura feta parcialment o amb un ordre aleatori permet copsar-les igualment i evidencia la interconnexió amb què han estat concebuts els diversos punts.

Finalment volem convidar tothom qui forma part de la comunitat educativa marista a aprofundir en el seu contingut i el que se’n desprèn. Tots som cridats a reflexionar sobre la nostra mirada educativa, a generar i implementar canvis en els contextos educatius on tinguem incidència; així farem possible el nou model educatiu marista que volem, a la vegada que contribuirem al canvi educatiu en què està immersa la societat i el país.

Escoles que són espai d’humanitat i d’evangeli

Volem que les escoles maristes siguin espais de vida profundament humanitzadors on s’hi reconeguin els valors de l’Evangeli que els inspiren. Eduquem en i amb valors. L’acollida incondicional, la confiança, la inclusió, la igualtat, el respecte profund, la llibertat, l’alegria i la veritable estima han de transmetre a tothom un missatge d’esperança i alliberament. El sentit i la raó final del nostre projecte educatiu és ajudar els infants i joves a créixer en plenitud perquè siguin persones amb voluntat de ser i de contribuir, conscients i felices, compromeses i transformadores de la realitat perquè sigui més justa i solidària.

Escoles que personalitzen i acompanyen

Volem fomentar la personalització de l’aprenentatge, del suport i de l’orientació, acompanyant les persones en el seu creixement i desenvolupament harmònic i integral potenciant la seva dimensió vocacional (personal, acadèmica i professional). La nostra acció educativa té com a prioritat l’acompanyament de la persona des de tots els espais i àmbits d’aprenentatge, formals i no formals, posant una atenció especial en aquells que són més vulnerables.

Volem respondre a la diversitat i pluralitat de les persones des de la confiança, la llibertat i el respecte. Volem donar respostes educatives a la identitat, l’originalitat i la singularitat de cada persona: com aprèn, com és, com se sent, quin és el seu potencial, com és el seu entorn. Com a maristes, ens distingim per la manera de ser presents entre els infants i joves. Ens posem a caminar amb ells amb senzillesa i els acompanyem en el seu procés de descoberta del sentit de la vida, amb els seus èxits, dubtes, desencisos, problemes, alegries i reptes. Els oferim eines per construir un projecte vital fort i compromès, un camí de felicitat.

Escoles que eduquen el món interior

Cerquem el desenvolupament integral de la personalitat i les aspiracions de cada alumne i en potenciem la dimensió espiritual educant en la interioritat. El sentit de la nostra acció educativa és acompanyar el creixement del «ser» de la persona. L’acompanyem perquè pugui viure la vida amb sentit i sigui capaç de prendre les decisions i opcions fonamentals que configuraran el seu camí vocacional i la seva identitat, és a dir, el seu projecte vital.

Per assolir-ho, volem facilitar la descoberta i expressió del propi jo i el món interior, acompanyem la integració emocional, la percepció simbòlica i la mirada transcendent de la vida, des del respecte i la llibertat. Ho farem de manera sistemàtica, reflexionada i integrada tant en els processos comuns d’ensenyament-aprenentatge com en les propostes i espais creats en l’ambient escolar per desenvolupar la dimensió espiritual de manera particular.

Escoles transformadores de l’entorn, la societat i el món

Volem fomentar en l’alumnat la importància del coneixement i la transcendència personal i social de l’aprenentatge. Des de l’ètica cristiana, eduquem per la voluntat de ser, de contribuir, d’optar pel bé comú i el bé de l’altre, i sembrem llavors de transformació. Volem potenciar l’educació per al desenvolupament en tot el seu abast (cultura de la pau, drets humans, interculturalitat, gènere, medi ambient, sostenibilitat, justícia i solidaritat) i la considerem un pilar en l’articulació de l’acció educativa, que inclou tots els àmbits de l’escola, des de la pròpia organització fins al currículum. Les nostres estructures i propostes educatives han de ser transmissores d’un camí de transformació i de justícia global.

Escoles que defensen promouen els drets dels infants i joves

La mirada de la nostra missió educativa ha d’integrar la perspectiva dels drets dels infants. La convenció dels drets dels infants és un fonament que obre nous horitzons i situa la persona de l’alumne com a subjecte de drets. A l’escola marista volem defensar i promoure aquests drets alhora que fomentem en l’alumnat el valors de la confiança, la dignitat, el respecte, l’esforç i el compromís personal. Posem especial èmfasi en el foment del dret a la participació perquè aglutina gran part del contingut i de la pretensió de tota la convenció, ajuda a fer possible que els alumnes siguin protagonistes del seu ensenyament-aprenentatge i, a més, fomenta el sentit democràtic de la nostra societat. En l’acció educativa i l’organització escolar, volem que s’hi representin plenament la veu, les idees i l’opinió dels infants i joves, en diàleg amb la resta de la comunitat educativa.

Escoles on tota la comunitat aprèn

Volem escoles on tots sentim que aprenem i aportem, a través de la interacció amb els altres, enriquint-nos mútuament. Compartim el coneixement fomentant la participació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències. Restem oberts a l’entorn, hi interactuem col·laborant i enriquint-nos amb el diàleg. Potenciem la relació amb els exalumnes, les famílies i entitats per establir-hi vincles d’aprenentatge. Possibilitem que el treball a l’escola sigui una experiència en contacte amb la realitat, aprofitant les oportunitats d’aprenentatge multidireccional que aquesta realitat ofereix. Les escoles tenen un rol actiu en la transformació de la societat i tendeixen a articular la comunitat. Per això, des dels valors de la participació, la comunicació i la responsabilitat institucional, fomentem la creació de consensos sobre el que la comunitat pensa i valora en relació amb la interacció, el currículum, la cooperació, l’ús del temps i les aspiracions.

Escoles amb una cultura avaluativa transformada

Volem créixer i millorar en el marc d’una cultura avaluativa positiva i constructiva que inclogui tant l’alumnat, el professorat, les famílies i el personal del centre, com la mateixa acció educativa. Una cultura basada en l’acompanyament.

A les aules, acompanyem el procés d’aprenentatge de l’alumnat i orientem els nous passos a fer tenint en compte la persona; fomentem processos d’autoavaluació, coavaluació i altres mecanismes que basen l’avaluació en l’evidència i que afavoreixen la presa de consciència del procés d’aprenentatge i l’assumpció de responsabilitat per part de l’alumne. L’enfocament de l’avaluació de l’alumnat des d’aquesta perspectiva incideix tant en la metodologia emprada en l’acció docent com en el rol de l’educador, que cerca el desenvolupament de la potencialitat de cada alumne des de la seva originalitat.

Volem fomentar la interacció adequada i positiva entre els diversos membres de la comunitat educativa perquè l’escola esdevingui un espai de creixement personal i col·lectiu.

Escoles que formen una xarxa intel·ligent d’innovació

Formem una xarxa educativa amb una missió clara, protagonitzada per les escoles i també per la presència d’obres socials i l’educació en el lleure. Com a xarxa oberta som una organització que aprèn. En aquest sentit, volem aprendre a ser una xarxa que aprofita bé el seu potencial, el seu talent i els seus recursos. Tant els centres com la xarxa propiciem models de gestió que permeten el canvi, fomenten la innovació i afavoreixen la reflexió educativa, especialment entre els equips docents. Potenciem els equips de treball i la creació de projectes conjunts per compartir el coneixement. Evolucionem cap a estructures més lleugeres en l’organització, amb criteris d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat. Volem crear una xarxa d’innovació intel·ligent, és a dir, una xarxa capaç d’innovar i donar respostes a les necessitats i canvis de l’entorn, de forma sistemàtica, àgil i flexible. Un procés que ens ha de permetre ser els mateixos, però diferents.

Escoles amb metodologies actives, eficaces i coherents

Les escoles maristes actualitzem permanentment l’acció pedagògica. Cerquem sempre l’eficàcia de les propostes metodològiques, així com la fonamentació pedagògica, la coherència entre elles, l’estil educatiu i el caràcter propi maristes.

La constant actualització metodològica segueix els criteris de flexibilitat, inclusió i integració, per tal de donar resposta a les característiques de l’alumnat i potenciar el bo i millor de cadascú. La manera de treballar i aprendre que proposem té en compte les inquietuds, curiositats i destreses dels infants i joves. L’alumnat pren part activa i és conscient del seu procés d’aprenentatge, que es desenvolupa en un terreny real i potencia el seu pensament crític i creatiu. L’alumne esdevé descobridor, investigador i creador. En aquest escenari metodològic els rols del docent i de l’alumnat canvien: l’alumnat pren la iniciativa del seu aprenentatge i el docent facilita i acompanya els processos.

Escoles on els espais parlen i eduquen

Reconeixem el valor educatiu dels espais, tant físics com virtuals. Vetllem perquè aquests espais parlin, comuniquin i afavoreixin el nostre propòsit educatiu en tot moment i siguin imatge de la nostra identitat. La seva adequació respon a la voluntat acollidora de facilitar i fer evident la participació de la comunitat educativa, la relació personal, el conreu de la interioritat i l’aprenentatge basat en metodologies actives.

Els patis són part important de l’entorn d’aprenentatge i per això desenvolupem noves perspectives en el seu disseny que permetin aprofitar-ne tot el potencial educatiu. Igualment, en els espais interiors tenim en compte l’acústica, els colors i la seva psicologia, el mobiliari, la decoració, el disseny i l’estètica. Tots són elements que ajuden l’alumnat a fomentar la seva creativitat, millorar l’experiència d’aprenentatge, gaudir-ne més i sentir-se com a casa.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers