Back to top

Elements clau

Aprenentatge basat en la transversalitat

Cal cercar la globalització de l’aprenentatge, que un enfocament competencial ens facilita. Com que aprenem millor quantes més relacions establim al cervell, la transversalitat afavoreix el desenvolupament d’unes competències de manera integrada. Ens hi ajudarà mirar d’interconnectar contínuament els continguts de les diverses matèries i dels àmbits de coneixement al voltant de projectes, la resolució de problemes o la superació de reptes.

Aprenentatge basat en el pensament

Cal ensenyar a pensar de manera curosa i destra. Les habilitats de prendre decisions i de resoldre problemes complexos són especialment rellevants en el segle XXI. Els infants i joves requereixen unes habilitats de pensament que van més enllà de la memorització de continguts. El desenvolupament d’aquestes destreses es multiplica si s’apliquen durant els processos d’aprenentatge a mode d’infusió. Cal animar els alumnes perquè utilitzin aquestes formes de pensament superior i explorin amb profunditat el que estan aprenent en el currículum general i en el com ho aprenen. La finalitat és que aquestes habilitats romanguin en ells per sempre i siguin capaços d’aplicar-les al llarg de la seva vida dins del quotidià.

Aprenentatge basat en el joc

El joc ens predisposa psicològicament a una experiència positiva, de manera que pot afavorir que s’obrin les portes als aprenentatges complint unes condicions favorables. La incorporació de dinàmiques, mecàniques i elements pròpies del joc afavoreix la motivació, l’atenció, la interacció i, per tant, l’aprenentatge. A més, aprofitar el joc en l’aprenentatge és aprofitar quelcom molt propi de les edats de la infantesa i la joventut i és potenciar que visquin plenament aquestes etapes.

Aprenentatge basat en l'experiència

L’experiència connecta amb el global de la persona: les emocions, el món interior, la cognició, el moviment, els sentits, la transcendència, etc. Suposa la descoberta, l’exploració, l’assaig i l’error, l’experimentació, el coneixement i, finalment, la integració. L’experiència transforma la informació en un aprenentatge que té significat, és utilitzable i té un impacte en el comportament de la persona.

Aprenentatge basat en la cooperació

L’aprenentatge és un acte amb una important dimensió social que es dóna de manera natural. Cal promoure uns processos d’ensenyament i aprenentatge que s’enriqueixin gràcies al desenvolupament personal i interpersonal, i les interaccions que es puguin donar entre el jo i els altres. La interacció amb els altres (iguals, adults, més petits o més grans) el potencia enormement. Cooperar és tenir un interès real per l’altre, pels altres, i cerca l’assoliment d’objectius comuns. La relació d’interdependència positiva entre les persones es fa evident, ens fa créixer, ens obre a la realitat de l’altre, ens hi fa sensibles i desenvolupa l’ètica de valors com ara la compassió i la solidaritat.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers