Back to top

Apostem per les metodologies actives

Apostem per les metodologies actives

Proposem un canvi metodològic basat en l'alumne com a centre actiu, participatiu, motivat, il·lusionat que s'autogestioni en el procés d'aprenentatge i creixement personal, sentint-se part important d'un grup. Proposem un aprenentatge vivencial. Conèixer i descobrir a partir de l’experimentació, respectant el propi ritme, fomentant l’autonomia i la confiança. Igualment, fomentem el treball cooperatiu perquè afavoreix el desenvolupament de les relacions inter-intrapersonals.

Realitzar una activitat participativa, col·laborativa i receptiva dels educadors i alumnat mitjançant recursos temporals, econòmics i materials potenciant les inquietuds, la motivació i la reflexió fent servir noves metodologies.

Canvi metodològic fomentant el treball cooperatiu, introduint tablets i ordinadors amb un treball previ de formació als alumnes, mestres i famílies sense oblidar ni deixar de banda els llibres de text.

Tenint en compte d'on venim, replantejar la metodologia tradicional per aconseguir que els nostres alumnes tinguin uns aprenentatges significatius, tenint en compte els seus interessos i fomentant les seves habilitats i competències. Cal combinar-ho amb altres metodologies: treball per projectes, sortint fora de l'aula i de l'escola, treballant els valors, etc.

Potenciar diversitat de tècniques: pensament reflexiu, escolat activa, estudi analític i sintètic per activar l'autonomia i iniciativa dels alumnes i les seves habilitats amb il·lusió i interès.
Els aprenentatges han d’estar basats en el quotidià perquè siguin més significatius, una metodologia activa que afavoreixi el pensament crític i el raonament. Incorporar més recerca, creativitat, participació i pensament creatiu.

L’experimentació, tant a fora com a dins de l’aula, ha de ser part d’aquest aprenentatge utilitzant recursos com el joc, els recursos digitals i el treball cooperatiu.

Fomentar el treball intercicles, internivells per enriquir l'aprenentatge.

Incentivar l'ajuda mútua, compartint estratègies personals d'aprenentatge.

Compaginar llibres de text no només amb noves tecnologies sinó també amb altres recursos.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers